MANAGEMENT INFORMATION

MANAGER :

MR. SHIV SHANKAR KASERA

ADMINISTRATOR :

MR. RAJ KUMAR SAINI

PRINCIPAL :

MR. GOPAL NAND KAUSHIK

CONTACT PERSON : MR. GULSHAN PRUTHI – HoD (9416127127 / 7015058318)